Prikazani svi od ukupno 4 rezultata

Bibliografija časopisa i listova iz oblasti religije

Ova bibliografija obuhvata pregled svih časopisa i listova iz oblasti religije koji su objavljivani u SFRJ u periodu od 1965. do 1969. godine. Kao polazna godina je uzeta 1969, a zatim su podaci upoređivani i dopunjavani za prethodne godine. Priložen je tekstualni i tabelarni pregled koji se odnosi na pojedine vrste periodike, jezike na kojima je objavljivana, periodičnost i vreme izlaženja. Podela je izvršena po republikama i pokrajinama, a posebno su izdvojeni časopisi koji izlaze u Beogradu. Pregled pokazuje da u ovom petogodišnjem periodu ima 124 naslova listova i časopisa posvećenih pitanjima religije. Iz godine u godinu broj časopisa iz ove oblasti se povećavao, pa ih je tako 1965. godine bilo 57, da bi se njihov broj povećao na 94 u 1969. godini. Interesantno je da se najveći broj ovih publikacija, izuzev njih desetak, pojavljuje već nakon 1945. godine.

Kultna i religijska svest u kulturnom identitetu i nacionalnoj kulturi Srba (Nacrt teorijsko-metodoloških osnova istraživačkog projekta)

Ovde je dat Nacrt teorijsko-metodoloških osnova autorskog istraživanja kultne i religijske svesti u kulturnom identitetu i nacionalnoj kulturi Srba, a čiji je naručilac Marksistički centar CK SK Srbije. U oblikovanju ovog složenog istraživačkog zadatka, Veselin Ilić polazi od stanovišta da u stvaranju kulturnog identiteta i nacionalne kulture svakog naroda, u značajnoj meri učestvuju i obrasci kultne i religijske svesti. Prisustvo kultne i religijske svesti u savremenoj kulturi jedan je od razloga njenog mitologizma – nekritičkog, emotivnog i ideološkog usvajanja vrednosti kulturnih tradicija u okviru nacionalnih kultura. Upravo se ovim fenomenom bavi autor na primeru srpske kulture. Njegovo nastojanje je vezano za zasnivanje teorijsko-hipotetičkog okvira istoričnog istraživanja moguće teleologije srpske nacionalne kulture. U prvom delu, autor planira da se bavi odnosom kulta i kulture, kulturnim identitetom i nacionalnom zajednicom; u drugom delu bi razmatrao kultnu i religijsku svest u istorijskoj zbilji kulture Srba. U završnim razmatranjima suprotstaviće kulturu i kult. Na početku studije dat je Sadržaj, a na kraju organizacija i dinamika istraživanja, koje je trebalo da bude završeno 1986. godine.

Mitologija u kulturi svakodnevnog života, Studija 1.

Ovde je predstavljena prva studija u okviru šireg projekta pod nazivom „Religija u kulturi svakodnevnog života stanovnika Beograda“ čiji je autor Veselin Ilić. U njoj je data teorijska osnova istraživanja, kao i obrazloženje važnosti njegovog sprovođenja i aktuelnosti. Naime, u posleratnom periodu u SR Srbiji, kao i u celom jugoslovenskom društvu, ispovedanje religije, uprkos normativno datoj slobodi i pravu, nije bilo poželjno. Stoga je i slobodni razvoj naučne misli o religiji bio skrajnut, a samim tim izostala su i istraživanja koja su se kontinuirano bavila ispitivanjem religijskog života stanovništva i delatnosti verskih zajednica. Društvena aktuelnost istraživanja fenomena savremene religijske svesti temelji se na promenama do kojih je došlo u oblasti religijskog života, aktivnosti religijskih institucija, kao i u sferi vrednovanja religijskih kultura koje su bile prisutne na nekadašnjem jugoslovenskom kulturnom prostoru. To se ogleda u rastućem uticaju religijskih zajednica na društvenu svest i društvene odnose, kao i na svakodnevni život stanovništva. Zbog toga je za autora bilo važno da istraži razloge ovog fenomena buđenja i pojave religijske svesti i vrednosne orijentacije mladih, naročito u Beogradu, koji su pokazivali sve veće interesovanje za religijske institucije i delatnost verskih zajednica. Dodatna društvena aktuelnost istraživanja, prema rečima njegovog autora, leži u potrebi razvijanja sociologije religije kao posebne naučne discipline, što je tada tek bilo u povoju na nekoliko univerziteta u SR Srbiji. Studija sadrži jedanaest poglavlja, a nakon svakog poglavlja su date beleške sa korišćenom literaturom. Na početku studije nalazi se Sadržaj, a na kraju su Zaključna razmatranja.

Mladi i religija, Studija 3.

Ovde je data treća studija u okviru šireg projekta „Religija u kulturi svakodnevnog života stanovnika Beograda“. Studija se bavi odnosom mladih prema religiji i podeljena je u tri poglavlja, u kojima autori pokušavaju da daju odgovore na sledeća pitanja: šta je religija, od kojih se elemenata sastoji religija, koji su društveni uzroci religije, koje su funkcije religije u društvu. Pored toga, oni istražuju i odnos religije i socijalizma, religiju kao kulturnu činjenicu, odnos kulture svakodnevnog života u samoupravnom društvu i religijske svesti, verske pokrete i sekte, pitanje verske netrpeljivosti, odnos duhovnih pokreta i Saveza socijalističke omladine. Prvo poglavlje je autorke Sonje Liht, „Mogući okviri istraživanja odnosa mladih prema religiji“, drugo je „Sociokulturni okviri delovanja novih verskih pokreta i sekti u Beogradu“, autora Branimira Stojkovića, dok je treće poglavlje, čiji je autor Vladimir Anđelković, posvećeno evro-indijskim sektama u Jugoslaviji sa osvrtom na religijsku kulturu mladih u Beogradu. Na početku studije dat je Sadržaj.