Prikazani svi od ukupno 5 rezultata

Časopisi i listovi koje finansira Republička zajednica kulture

Predmet istraživanja ove studije, koju je koncipirao Vujadin Jokić, jeste časopisna odnosno redakcijska politika. Njena selektivnost se ne može utvrditi bez uvida u kulturni i intelektualni razvitak pojedinih periodičnih izdanja. Međutim, s obzirom na to da je naručilac posla Republička zajednica kulture, ovde je cilj istraživanja sužen na ispitivanje časopisne politike u domenu nadležnosti navedene kulturne organizacije. Utvrđeno je da na području Srbije, i to najviše u Beogradu, izlazi više desetina raznih časopisa i listova sa kulturnom i društvenom problematikom. Kulturni razvoj podstiče i zahteva određeni stupanj razvoja kulturne periodike. Uopšteno govoreći, V. Jokić ističe da problem nije u njihovom velikom broju, već u njihovoj organizaciji i načinu na koji i koliko prate savremenu kulturno-društvenu problematiku. Dakle, bitni su: status, struktura, kadrovska politika, materijalni uslovi, način finansiranja, pokretanje časopisa i listova, dužnosti i prava osnivača i redakcija časopisa i listova i dr. Vujadin Jokić se sa saradnicima bavi analizom onih časopisa koje finsira navedena kulturna organizacija, a koji tematski i sadržajno pripadaju raznim oblastima – od književnosti, preko filozofije, kulture, umetnosti, do časopisa raznih stručnih organizacija. U ovoj istraživačkoj studiji data je analiza osnovne orijentacije i karaktera časopisa; izvršena je njihova valorizacija i potreba društva za njima, odnosno uticaj koji oni imaju na društvo. Autor zaključuje da postoje nedorečenosti u pogledu načina regulisanja odnosa između osnivača, izdavača i redakcije, a to je uslovljeno i razvojem samoupravnih odnosa u našem društvu, ali i da se to može regulisati dobro postavljenim sistemom finansiranja. Takođe, navodi predloge za moguća rešenja ovog problema. Na početku se nalazi Sadržaj, a na kraju su Zaključci i predlozi, kao i Prilozi sa tabelarnim pregledima plasmana časopisa.

Kulturne manifestacije u SR Srbiji (Pregled dokumentacione građe iz RZK)

U okviru ovog bibliografskog pregleda dat je popis dokumentacione građe koja se tiče kulturnih manifestacija organizovanih od strane RZK na teritoriji SR Srbije do 1977. godine.

Osnove programa investicionih ulaganja posredstvom Republičke zajednice kulture

U ovoj studiji, Eduard Ile iznosi osnove za izradu Programa ulaganja sredstava Republičke zajednice kulture u objekte koji su značajni za kulturni razvoj. Razvoj materijalne osnove kulture i ulaganja u objekte za kulturni razvoj pojedinih sredina preduslov su svakog ozbiljnijeg planskog i efikasnog kulturnog napretka. Sa ranije usvojenim Programom investicionih ulaganja u razvoj kulture na nerazvijenim područjima Republike, Program treba da predstavlja jedinstvenu osnovu za sva buduća značajnija ulaganja u ovo područje društvenog života. Važno je da postupak donošenja Programa bude ostvaren kroz najširi dogovor zainteresovanih i da polazi od realnih mogućnosti svakog investitora i šire društvene zajednice. Dotadašnji razvoj kulture u SR Srbiji ne karakteriše uvek plansko i sistematsko ulaganje u materijalnu osnovu kulture, kao ni uvažavanje neophodnih činjenica na kojima treba da bude zasnovana investiciona politika. I u drugim republikama i pokrajinama u pripremi su programi kojima će se aktivirati sredstva namenjena izgradnji objekata za razvoj kulture. Autor iznosi podatke Saveznog zavoda za statistiku o dosadašnjim investicijama Republike u objekte za kulturu, odakle se vidi da se, u periodu od 1966. do 1972. godine, domovi kulture nalaze na čelu liste ulaganja. Autor istražuje elemente politike investicionih ulaganja Republičke zajednice kulture za naredni petogodišnji period, od 1974. godine, i iznosi prioritete razvoja pojedinih delatnosti (biblioteke, arhivi, muzeji, zavodi…). U prilozima studiji, navedeni su osnovni pregledi građevinske statistike Saveznog zavoda za statistiku, sa tabelama, a prikazana su i ulaganja Republičkog fonda za unapređivanje kulturnih delatnosti i Republičke zajednice kulture u razvoj materijalne osnove kulturnog života; dati su i završni računi Republičkog fonda za unapređivanje kulturnih delatnosti i Republičke zajednice kulture.

Osnove Programa investicionih ulaganja Republičke zajednice kulture za period 1976–1985.

U okviru ove studije, autori su izložili osnove prvog programa investicionih ulaganja RZK u SR Srbiji od 1976. do 1985. godine. Ističu da je zadatak programa investicionih ulaganja da se prevaziđe dosadašnja situacija i usklade različite potrebe i programi sa realnim materijalnim mogućnostima u kojima će se delatnost kulture nalaziti u navedenom periodu. Cilj je stvoriti takve instrumente koji će omogućiti racionalno trošenje sredstava namenjenih za investicije i postizanje maksimalnih efekata u narednom planskom periodu. Ravnopravni položaj svih kulturnih delatnosti i ravnomerni razvoj svake opštine iz svih regiona – jedan je od osnovnih stvari koje ovaj program treba da obezbedi. Sa jedne strane postoji međusobna neusklađenost programa kulturne delatnosti, a sa druge strane ni tako pojedinačno napravljeni programi kulturnih delatnosti nisu usklađeni sa potrebama, a još manje sa materijalnim mogućnostima opština, pa i Republike. Da bi se sagledale potrebe i planovi opština, sprovedena je anketa kojom su obuhvaćene sve opštinske interesne zajednice kulture u SR Srbiji. Traženi su podaci o planiranoj izgradnji, adaptaciji objekata i nabavci opreme za potrebe kulture (do 1985. godine). Istraživanje se sastoji iz tri poglavlja: Opšti uslovi u kojima se donosi program i ocena dosadašnje investicione aktivnosti Republičke zajednice kulture; Ukupna sredstva, uslovi i kriterijumi za raspodelu sredstava za investicije; Dokumentacija i prilozi. Na početku studije dat je Sadržaj.

Program jačanja materijalne osnove kulture u prigraničnim seoskim naseljima u periodu 1981–1990. godine

U ovom istraživanju, Milivoje Ivanišević polazi od petogodišnjeg plana Republičke zajednice kulture koji predviđa podsticanje materijalne osnove kulture na seoskom području 14 prigraničnih opština. Ovo je trebalo da se realizuje kroz donošenje posebnog programa kojim bi se obezbedilo sistematsko i ravnomerno rešavanje pomenute problematike duž celog graničnog područja. S obzirom na to da su naše prigranične opštine ekonomski uglavnom nedovoljno razvijene, to se svakako odrazilo i na kulturni život. Autor konstatuje da je važno opremiti OUR-e kulture iz opštinskih centara, a najfunkcionalnije jeste opslužiti ih pokretnim bibliotekama, bioskopima, pa i dovoditi seosko stanovništvo na kulturne programe u ove centre. Sledi prikaz Programa jačanja materijalne osnove kulture u prigraničnim seoskim naseljima koji donosi Republička zajednica kulture za period od 1981. do 1985. godine, a koja će udruživati sredstva sa SIZ-ovima kulture prigraničnih naselja i mesnim zajednicama. Cilj je prilagođavanje starih objekata za potrebe kulture ili izgradnja novih, uz tehničko opremanje, radi obezbeđivanja njihovog namenskog funkcionisanja. Iznete su i analize stanja privrede i društva, a naročito kulture prigraničnog područja za 1981. godinu.