Prikazani svi od ukupno 5 rezultata

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Info 2

U ovom informativnom biltenu, dati su izveštaji o radu Zavoda 1999. godine i neku godinu ranije. Ističe se da se, i posle 30 godine postojanja ustanove, nailazi na razne poteškoće u njenom funkcionisanju. Ovde su dati planovi i programi rada Zavoda koji će se protezati na duži vremenski period (srednjoročni i dugoročni). Najpre, usled stvorenih tehničkih mogućnosti, 1999. godine je konačno počeo da se ostvaruje projekat kreiranja savremenog INDOK centra, u cilju prikupljanja i obrađivanja informacija relevantnih za kulturni razvoj i kulturnu politiku Srbije. Formirane su i baze podataka o svim činiocima kulturnog života RS. Predviđen je i nastavak rada na projektu „Atlas kulture Republike Srbije“, svojevrsne vizuelne enciklopedije kulture, kulturnog života i kulturnih delatnosti Srbije. Osmišljen je i novi koncept izdanja „Srbija – vodič kroz kulturu“, koji će prvenstveno biti usredsređen na institucionalizovane oblike kulturnih delatnosti (profesionalna pozorišta, ansambli, koncertne agencije, kinematografske ustanove, kulturno-umetničke manifestacije), uz posebnu obradu amaterskih oblika kulturnog organizovanja; u drugom delu će biti obrađene ustanove koje se bave zaštitom, proučavanjem i širenjem kuturnih vrednosti (arhivi, muzeji, zavodi, galerije, izdavaštvo, obazovanje…). Dalje, dati su izveštaji o rezultatima dovršenih istraživačkih projekata, kao što su: „Promena paradigme kulturnog identiteta u Srbiji“, „Kulturno stvaralaštvo Roma u Beogradu“, „Analiza kulturne produkcije invalida“, „Kulturni život studenata Univerziteta u Beogradu“, a tu je i redovno izdavanje časopisa Kultura.

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Info 3

U ovom informativnom biltenu, u potpunosti je predstavljen empirijski i teorijski deo dovršenog istraživačkog projekta „Kulturni život studenata Univerziteta u Beogradu“, istraživača Slobodana Mrđe: značaj istraživanja, predmet istraživanja, metodologija istraživanja, ciljevi i hipoteze, rezultati istraživanja, zaključak. U okviru istraživanja, dati su grafikoni, tabele, kao i upitnik za anketno istraživanje studenata koje je obavljeno u studentskim domovima Univerziteta u Beogradu 1998. godine.

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Info 3

U ovom informativnom biltenu, u potpunosti je predstavljen empirijski i teorijski deo dovršenog istraživačkog projekta „Kulturni život studenata Univerziteta u Beogradu“, istraživača Slobodana Mrđe: značaj istraživanja, predmet istraživanja, metodologija istraživanja, ciljevi i hipoteze, rezultati istraživanja, zaključak. U okviru istraživanja, dati su grafikoni, tabele, kao i upitnik za anketno istraživanje studenata koje je obavljeno u studentskim domovima Univerziteta u Beogradu 1998. godine.

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Info 4

U ovom informativnom biltenu iznet je plan rada za 2000. godinu. U nastupajućoj godini, planirano je da se u potpunosti uobliči INDOK centar, kako organizaciono tako i tehnički. U okviru njega, nastaviće se rad na dokumentalističkim projektima koji čine separate jedinstvenog projekta „Srbija – Vodič krouz kulturu“, a to su: Vodič kroz pozorišta Srbije, Vodič kroz biblioteke, arhive i zavode Srbije, Vodič kroz galerije Srbije, Vodič kroz kulturne institucije Republike Srpske. Najavljeni su i istraživački projekti: „Pozorišna publika u Jugoslaviji“, „Kulturna politika Srbije“, „Hemofarm – kulturna dimenzija“. U 2000. godini, biće obeležen 100. broj časopisa Kultura; nastavlja se rad Radionice kreativnog stvaralaštva; biće pojačana izdavačka delatnost pokretanjem biblioteke „Sociolozi kulture“; nastavlja se program „Galerija knjiga“, kao i rad Ljubičastog pozorišta.

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Info 5

U ovom informativnom biltenu, predstavljeni su prevodi izveštaja o tri nova značajna projekta Saveta Evrope posvećena pitanjima kulturne politike, a koji su započeti u prethodnim godinama. Prvi je projekat Svetske komisije za kulturu i razvoj Saveta Evrope pod nazivom „Sa periferije u suštinu“. Drugi projekat je vezan za evaluaciju kulturnih politika zemalja članica Saveta Evrope, a nosilac projekta je Savet za kulturnu saradnju. U trećem projektu se istražuju aktuelni problemi privatizacije i deetatizacije u oblasti kulture. Nakon datih izveštaja, otvoreno je pitanje evropskih i balkanskih identiteta, odnosno pitanje mesta autentičnog kulturnog prostora Balkana u razvojnim tendencijama Evrope koja se ujedinjuje, kao i odnosa Balkana prema Evropi i prema samom sebi.