Prikazan jedan rezultat

Žene u javnim ustanovama kulture

U fokusu ovog istraživanja, datog u vidu studije, autorke su se bavile subjektivnim osećajem žena koje su zaposlene u javnim ustanovama kulture, kako one vide svoj položaj u njima i šta vide kao najveće probleme i izazove u kulturi i stvaralaštvu kada je reč o polnoj/rodnoj dimenziji. Osnovni cilj projekta je sagledavanje polne/rodne dimenzije u okviru kulturnog prostora. Kvalitativna analiza urađena je posredstvom tehnike dubinskog intervjua, odnosno razgovora koji su obavljeni sa predstavnicama ustanova kulture, i to na uzorku od 52 ispitanice iz 42 ustanove kulture u Srbiji. Dopunjena je kvantitativnom analizom u vidu statističkih pokazatelja rodne strukture zaposlenih u javnim ustanovama kulture, a sagledan je i pravni osnov procesa „urodnjavanja“ (gender mainstreaming) u kulturi, kao indikatora razvoja na globalnom nivou. Studija sadrži podatke o polnoj/rodnoj strukturi zaposlenih, direktora, kao i upravnih i nadzornih odbora u svim javnim ustanovama kulture u Srbiji. U okviru studije nalaze se citati ispitanica, kao i tabelarni prikazi i grafikoni sa podacima o ženama u javnim ustanovama kulture. Takođe, studija sadrži predloge i preporuke za unapređenje rodne ravnopravnosti i poboljšanja položaja žena u javnim ustanovama kulture. Na početku studije je dat Sadržaj, a na kraju se nalazi dodatak sa izjavama koje su tokom prikupljanja statističkih podataka i razgovora sa ispitanicama privukle dodatnu pažnju autorki ove studije.