Prikazan jedan rezultat

Samoupravni preobražaj umetničkih udruženja

Predmet istraživanja Trive Inđića koje je naručila Republička zajednica kulture SR Srbije jeste samoupravni preobražaj umetničkih udruženja izazvan primenom Zakona o društvenim organizacijama i udruženjima građana, usvojenim 1982. godine. Ovo je značilo temeljnu reorganizaciju udruženja od građansko-pravnih lica ka njihovom pretvaranju u saveze udruženja građana preko samoupravnog sporazumevanja. Tako ona postaju sastavni deo političkog sistema samoupravljanja i sastavni deo SSRN, na čelu sa SKJ. Takođe, trebalo je doneti nova i uskladiti postojeća samoupravna normativna akta vezana za delatnost i za sticanje finansijskih sredstava udruženja, kao i uključiti ih u sistem organizovanja Socijalističkog saveza radnog naroda. Iz svega navedenog se vidi da je ovo istraživanje sprovedeno paralelno sa aktuelnom organizacionom transformacijom umetničkih udruženja. Stoga, autor stavlja akcenat na pitanja o karakteru promena unutar udruženja, o uticaju članova na njih, kao i o tome da li su ove promene doprinele povećanju demokratičnosti rada unutar udruženja. Smatra da su udruženja izgubila postojeću mogućnost da utiču na mere kulturne politike, kao i na oblikovanje kulturnog života. Podaci su dobijeni anketiranjem članova 20 umetničkih udruženja, i to metodom slučajnog uzorka, i intervjuisanjem rukovodilaca 10 umetničkih udruženja. Izvršen je i komparativni prikaz njihovih stavova i ocena, što je doprinelo objektivnijem sagledavanju tadašnjih procesa transformacije. Na početku ovog istraživanja dat je Sadržaj, a na kraju su Prilozi sa anketnim pitanjima za članove udruženja i sa pitanjima za intervju koji je obavljen sa rukovodiocima.