Prikazani svi od ukupno 2 rezultata

Kultura mladih radnika

Autori ove studije bave se sociološkim istraživanjem kulturnog života radničke omladine koja, po njihovom mišljenju, otvara brojna pitanja o položaju i ulozi radničke klase u zasnivanju samoupravnog načina proizvodnje i o budućim perspektivama samoupravnog socijalističkog društva. Takođe, u kulturi radničke omladine pokazuju se svi kontinuiteti i diskontinuiteti socijalističke revolucije. Sistematična istraživanja života (kulture) omladine u jugoslovenskom socijalističkom društvu započeta su krajem 70-ih godina, kada su i formirane posebne omladinske istraživačke organizacije. Ipak, može se smatrati da u jugoslovenskoj zajednici nije postojala jasna društvena orijentacija u istraživanju problema, a pogotovo istraživanja kulturnog života radničke omladine. Data istraživačka studija sadrži tri bloka, a u svakom tematskom bloku kritički su interpretirana relevantna značenja brojnih teorijskih stanovišta i empirijskih pokazatelja. Uvodni, teorijsko-metodološki blok govori o zasnivanju sociologije omladine; drugi govori o kulturi radničke (klase) omladine u istorijskom totalitetu socijalističkog društva, a treći o kulturi svakodnevnog života radničke omladine u smislu zasnivanja samoupravnog načina proizvodnje. U prikazu empirijskih rezultata, autori su nastojali da provere hipoteze o uzročnoj uslovljenosti određenosti osnovnih varijabli o kulturi radničke omladine. Na osnovu sakupljene empirijske građe analiziran je i uticaj različitih socijalnih i kulturnih činilaca i pojava na raznovrsne oblike kulture radničke omladine. Na početku studije dat je Sadržaj, a u okviru studije su brojne tabele. Na kraju studije je priložen upitnik o kulturnom životu radničke omladine.

Kulturni život sela na teritoriji uže Srbije (Istraživanja i Dokumentacija, sv. 6)

Ova studija je nastala u skladu sa zadacima koje je postavio VII kongres SK Srbije a koji su vezani za pokretanje šire i organizovanije društvene aktivnosti u preobražaju sela. S obzirom na to da su osnovni postulati socijalističkog društva – pravo svih radnih ljudi da ravnopravno uživaju plodove kulture, važno je stvoriti uslove koji bi omogućili brže razvijanje samoupravnih odnosa na selu. Cilj autora ove studije jeste da pokažu i ukažu na to koliko nedovoljna pismenost, nepostojanje permanentnog stručnog obrazovanja, slaba komunikacija grad – selo, siromašan društveni i kulturni život ljudi na selu utiču na ozbiljne gubitke u poljoprivrednoj proizvodnji i, uopšte, na veću produktivnost, dohodak i životni standard. Usled nedostatka statističkih podataka o radu kulturnih ustanova u opštinskim centrima, autori su se bavili analizom samo društveno organizovanih oblika kulturnog delovanja i materijalnim problemima koji ih uslovljavaju, kao i problemima proizvođačke kulture i značaja škole u razvijanju kulturnog života na selu. Pored prikaza stanja kulturnog života i aktivnosti, kao i osnovnih uslova za razvoj kulture u seoskim naseljima, dat je i predlog mera za dalji razvoj kulture na selu. Na početku studije nalazi se Sadržaj, a u poslednjem delu su tabelarni prikazi.