Prikaz 1–12 od 46 rezultata

Adresar kulturnih ustanova SR Srbije (bez pokrajina) (Kultura – Dokumentacija, sv. 2)

Adresar kulturnih ustanova SR Srbije, koji je uredila Dušica Milovanović, obuhvata popis: arhiva, biblioteka, diskografskih kuća, galerija, kinematografije, koncertnih agencija, likovnih kolonija, muzeja, naučno-istraživačkih ustanova, organizacija za osnovno širenje kulture, pozorišta, radija i televizija, samoupravnih interesnih zajednica kulture, zavoda za zaštitu spomenika kulture i zavoda za zaštitu prirode.

Atlas kulture Socijalističke Republike Srbije

Atlas kulture Socijalističke Republike Srbije je širi istraživački projekat koji se sastoji od velikog broja mapa. Podeljen je u tri velike celine: Socijalistička Republika Srbija, Istorijski razvoj kultura na tlu SR Srbije, Kulturne i umetničke delatnosti. Prva celina obuhvata opšte društvene i prirodne odlike SR Srbije, opštine SR Srbije, mapu Socijalističke Republike Srbije 1:750.000, stanovništvo, jezik i govore, pismo, obrazovanje, nauku, kulturu i umetnost, kulturnu saradnju i razmenu. Druga celina obuhvata opšte odlike istorijskog razvoja kultura na tlu Srbije: praistorijsku kulturu, antičku kulturu, kulturu u doba seobe naroda, vizantijsku kulturu, srednjovekovnu kulturu, kulturu u turskom periodu, kulturu u XVIII veku, kulturu u XIX veku, kulturu u XX veku, opštu hronologiju. Treća celina obuhvata: arhive, biblioteke, muzeje i galerije, zaštitu spomenika kulture, zaštitu prirode, pozorišta, muziku i balet, književnost, izdavačku delatnost, knjižarstvo, likovne umetnosti, arhitekturu, urbanizam, kinematografiju, štampu, štamparije, radio i televiziju, domove kulture, kulturno-umetnički amaterizam, kulturno-umetničke manifestacije. Publikacija na početku ima Sadržaj, potom slede prikazi kroz mape, a na kraju se nalaze bibliografija i registri.

Atlas kulture Socijalističke Republike Srbije 1

Atlas kulture Socijalističke Republike Srbije 1. je deo šireg istraživačkog projekta koji se sastoji od velikog broja mapa. Predstavljen je radni materijal sa sledećim predmetnim celinama: opštine, stanovništvo, jezik i govori, pismo, obrazovanje, kulturna saradnja i razmena. Na početku je dato tekstualno objašnjenje o planu prikupljanja i sređivanja podataka za buduće atlase kulture sa sastanka održanog u junu 1969. godine, kao i pregled mapa po oblastima kulturnih institucija i delatnosti.

Atlas kulture Socijalističke Republike Srbije 2.

Atlas kulture Socijalističke Republike Srbije 2. je deo šireg istraživačkog projekta koji se sastoji od velikog broja mapa. U ovom delu predstavljen je radni materijal u kome je obrađen istorijski razvoj kultura na tlu SR Srbije koji obuhvata: praistorijske kulture, antičke kulture, kulturu seobe naroda, vizantijsku kulturu, srednjovekovnu kulturu, kulture pod turskom vlašću, hrišćanske kulture, islamske kulture, kulture u XVIII veku, kulture u doba baroka i klasicizma, kulture u XIX veku, narodne kulture, kulture XX veka.

Atlas kulture Socijalističke Republike Srbije 3.

Atlas kulture Socijalističke republike Srbije 3. je deo šireg istraživačkog projekta koji se sastoji od velikog broja mapa. U ovom delu predstavljen je radni materijal treće faze projekta kojom su obuhvaćeni: arhivi, muzeji i galerije, zaštita prirode, pozorišta, muzika i balet, književnost, izdavačka delatnost, arhitektura, urbanizam, kinematografija, štampa, radio i televizija, ustanove za masovne kulturno-prosvetne delatnosti, kulturne manifestacije, kulturno-umetnički amaterizam.

Bibliografija napisa o idejno-političkom osposobljavanju, marksističkom obrazovanju i marksističkoj literaturi; Bibliografija prikaza i osvrta na dela iz oblasti marksizma

Priložena bibliografija je pripremljena za projekat „Aktuelni problemi u izdavanju literature namenjene idejno-političkom osposobljavanju i marksističkom obrazovanju članova Saveza komunista Srbije“. Obuhvaćeni su svi članci, izvodi i izveštaji vezani za rasprave o idejno-političkom osposobljavanju i marksističkom obrazovanju članova Saveza komunista, radnika i omladine. Pored članaka, popisani su i osvrti i prikazi marksističke literature. Bibliografija sadrži 517 jedinica i podeljena je na dva gorenavedena dela.

Bibliografija periodike SR Srbije

U okviru navedene bibliografije, objavljena je lista novina i časopisa koji su izlazili dnevno, nedeljno, dvonedeljno, mesečno, dvomesečno, povremeno i prigodno na teritoriji uže Srbije, bez navođenja periodike koja je izlazila na teritoriji pokrajina. Nakon toga, navedena je „Beogradska periodika“, u okviru koje su podvučeni oni listovi na koje je Zavod bio pretplaćen. Potom je posebno dat pregled periodike SR Srbije sa pokrajinama, i to iz sledećih oblasti: nauke i znanja, kulture, bibliografije i bibliotekarstva, muzeologije, filozofije, psihologije, religije/teologije, društvenih nauka, prava, primenjene nauke i medicine, umetnosti, lingvistike, književnosti, arheologije i istorije.

Čitaoci narodnih biblioteka Srbije

Miloš Nemanjić se u okviru ove istraživačke studije bavi ispitivanjem čitalačke publike na teritoriji Jugoslavije, a potom i SR Srbije zajedno sa pokrajinama. Daje detaljan opis relevantnih struktura u SR Srbiji, uz diferencijaciju prema pokrajinama. U istraživanje su uključene dve bitne kategorije stanovništva: 1. članovi biblioteka koji pripadaju radnom delu stanovništva i aktivnog stanovništva (oko 2% jednih i 2% drugih je učlanjeno u biblioteke); učenici i studenti, čiji je obuhvat članstvom u narodnim bibliotekama dosta veliki i kreće se oko 45% ukupne navedene populacije. Radi lakšeg sprovođenja empirijskog dela istraživanja, nisu obuhvaćene sve biblioteke, već je izvršen određeni izbor opština (Zaječar, Kruševac, Paraćin, Pirot, Požega, Šabac). M. Nemanjić analizira položaj i stanje narodnih biblioteka u pomenutim opštinama uže Srbije, i to preko upitnika, preko izveštaja i direktnim kontaktom sa zaposlenima. Iznosi statističke podatke o: članstvu, uslugama, nabavci i knjižnim fondovima, finansijskim sredstvima, stručnom kadru… Dalje, istražuje socijalno-demografski aspekt čitalačke publike javnih biblioteka (starosna struktura, obrazovanje i sl.), i to preko sprovedene ankete. Na kraju daje zaključna razmatranja vezana za razvijenost bibliotečkih ustanova sa jedne strane i sastav čitalačke publike narodnih biblioteka Srbije sa druge strane. U okviru studije nalaze se tabelarni prikazi.

Domovi kulture u SR Srbiji (Dokumentacija, sv. 10)

Ovaj istraživačko-dokumentalistički projekat sadrži pregled stanja u domovima kulture SR Srbije u periodu od 1955. do 1968. godine. Naručen je od strane Republičke skupštine i Republičkog sekretarijata za obrazovanje i kulturu, a njegovi rezultati su namenjeni jednako i društvenim i kulturnim radnicima koji se bave problemima kulture u selima i manjim mestima. Za izradu materijala korišćene su brojne publikacije iz ove oblasti, statistički, dokumentacioni i drugi materijal, materijal republičkih organa uprave, društveno-političkih organizacija, kao i Saveznog i Republičkog zavoda za statistiku. U ovom istraživanju dat je osvrt na istorijat nastanka i razvoja domova kulture u SR Srbiji, a posebno na domove kulture u 1969. godini. Takođe, dat je predlog mogućnosti daljeg razvoja mreže domova kulture u Srbiji, uz izlaganje inicijative za organizovanjem eksperimentalnih domova kulture. U dokumentacionom delu prikazani su izvodi iz godišnjih izveštaja Saveta za kulturu NR Srbije koji se odnose na domove kulture, kao i delovi iz analiza o domovima kulture rađeni u pomenutom periodu. Ostali podaci su prikupljeni preko upitnika kojim je obuhvaćeno 177 opštinskih skupština, kao i upitnika namenjenog upravnicima domova kulture. U tom pogledu, to je najobuhvatni pregled koji je kod nas na ovu temu tada urađen. Na početku istraživanja je Sadržaj, a na kraju Prilozi, sa tabelarnim prikazima, upitnicima i mapama opština sa procentima naselja koja imaju domove kulture.

Društveni i materijalni položaj likovnih umetnika

Na zahtev Udruženja likovnih umetnika Srbije da se prouče uslovi pod kojima žive i rade likovni umetnici, u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka urađen je nacrt projekta, dobijena su sredstva a potom se pristupilo njegovoj realizaciji. Istraživanjem su obuhvaćeni svi likovni umetnici (slikari, vajari, grafičari) članovi ULUS-a koji žive na teritoriji SR Srbije. Istraživanje je izvedeno metodom ankete i intervjua, pomoću upitnika sa otvorenim pitanjima. Istraživačka studija je podeljena u pet delova. U prvom delu je dat kratak istorijski pregled problema koji se obrađuje; u drugom delu se ispituje materijalni položaj likovnih umetnika. Treći deo sadrži pregled mišljenja i stavova likovnih umetnika i likovnih stručnjaka o mogućnostima ravnopravnog učestvovanja likovnih umetnika u društvenim zbivanjima, kao i njihovog uticaja na sopstveni položaj u zemlji; dat je i pregled objektivnih pokazatelja o društvenim ulaganjima u razvoj likovnih umetnosti, kao i pregled propisa koji određuju društveno-ekonomski položaj samostalnih likovnih umetnika. Četvrti deo je posvećen Prodajnoj galeriji, kao jedinstvenoj instituciji u okviru koje se obavlja prodaja i otkup umetničkih dela, a u petom delu je predstavljen izbor iz socioloških studija posvećenih istom problemu uz primere drugih zemalja. Podaci su dati u vidu procenata, a prikazani su i u tabelama. Na kraju studije dat je Sadržaj.

Festival kulture mladih SR Srbije u Knjaževcu (Analiza dosadašnjeg razvoja sa pregledom programskog koncepta)

U ovom istraživačkom projektu, Branimir Stojković govori o rađanju ideje o festivalima mladih još u ranim pedesetim godinama, i to u manjim mestima Srbije. U slučaju Knjaževca, ideja se pokazala plodnom i evoluirala je do manifestacije republičkog i jugoslovenskog karaktera, pod nazivom Festival mladih Srbije (1974). Da bi se konkretnije uočile razvojno-funkcionalne mogućnosti Festivala mladih Srbije, autor se bavio istraživanjem kulturnog i društveno-ekonomskog konteksta Festivala, odnosno njegovim osnivanjem, organizacijom, programima, učesnicima, publikom, načinom selekcije programa, žiriranjem, kao i finansijskim izvorima. Takođe, dao je analizu odnosa lokalne i šire sredine prema ovoj kulturnoj manifestaciji, i odnosa knjaževačkog festivala prema drugim omladinskim (kulturnim) manifestacijama. Ciljevi su teorijski i empirijski, vezani za saznavanje da li uopšte postoji jedinstvena kultura mladih, ali i za formulisanje predloga o mogućem razvoju ovog festivala. Istraživanje na početku ima Sadržaj, a na kraju dodatak u vidu dokumentacije – Samoupravni sporazum o Festivalu kulture mladih i Statut Festivala kulture mladih Srbije.

Informacija: narodnosti i zakonski propisi (Ustavi: Srbija, Vojvodina, Kosovo)

Ovaj pregled predstavlja izvode iz Ustava SR Srbije, SAP Kosova i SAP Vojvodine koji se odnose na položaj narodnosti u SR Srbiji.