Prikazani svi od ukupno 11 rezultata

Atlas galerija i izlagačkih prostora u Srbiji

Galerijski i izlagački sistem u Srbiji predstavlja ključnu platformu prezentacije i produkcije tekućeg umetničkog stvaralaštva. S obzirom na nepostojanje temeljnog i sistematičnog pristupa zadatoj temi kod nas, postalo je neophodno ispitati složenu oblast vizuelnog stvaralaštva i funkcionisanja galerijskog sistema. U okviru šireg istraživačkog projekta „Programske i poslovne politike galerija i izlagačkih prostora u Srbiji“, autori su definisali, mapirali i klasifikovali galerije i izlagačke prostore u Srbiji čiji se rad finansira sredstvima iz budžeta svih nivoa vlasti. Rezultat je „Atlas galerija i izlagačkih prostora u Srbiji“ – adresar koji vodi korisnika kroz infrastrukturne potencijale i postojeće resurse sistema vizuelnih umetnosti, uz grafičke i tabelarne prikaze koji na slikoviti način prikazuju mrežu galerijskih i izlagačkih prostora kod nas. Dat je i opis istraživanja čiji je Atlas deo, kao i obiman upitnik koji je korišćen u drugoj fazi pomenutog istraživačkog projekta. Svojevrsna baza podataka u vidu Atlasa omogućiće da akteri koji učestvuju u stvaranju i razvoju domaće savremene vizuelne scene steknu uvid u strukturu izlagačkog sistema kod nas, ali će i podstaći i poboljšati komunikaciju između predstavnika scene i time olakšati profesionalnu saradnju.

Izdavačka delatnost u Srbiji 1968–1978. (Kultura – Istraživanje, sv. 1)

U ovom izdanju predstavljena je analiza izdavačke delatnosti u Srbiji, u periodu od 1968. do 1978. godine, i promišljanje društveno-ekonomskog položaja izdavačke delatnosti, za šta je podsticaj nađen u Rezoluciji o Politici ostvarivanja društvenog plana SR Srbije. Formulisan je istraživački projekat koji je poveren Zavodu, gde je formirana radna grupa. Najpre je trebalo identifikovati izdavačke i druge radne organizacije koje se bave izdavačkom delatnošću, a potom, da bi se došlo do aktuelnih podataka o broju zaposlenih, strukturi prihoda i rashoda izdavačkih i dr. organizacija, izrađen je poseban upitnik. Cilj je bio odgovoriti na temu društvenih potreba vezanih za izdavačku delatnost. Pošto je izdavačka delatnost jedna od najspecifičnijih društvenih delatnosti, u ovom istraživanju je bilo osnovno prikazati njeno preplitanje sa naučnom, obrazovnom, kulturnom, ekonomskom, političkom delatnošću. U drugom delu je dat društveno-ekonomski i samoupravni okvir i položaj izdavačke delatnosti, a u trećem podrobna analiza izdanja u pomenutom desetogodišnjem periodu, prema naučnim oblastima (prirodne, društvene, primenjene nauke), iz oblasti politike, sporta i dr., što je sve propraćeno tabelarnim prikazima. Podaci su dobijeni na osnovu upitnika upućenih izdavačkim radnim organizacijama, novinsko- izdavačkim radnim organizacijama i neprofesionalnim izdavačima. Studija na početku ima Sadržaj, a na kraju apstrakt na engleskom jeziku.

Kulturna politika nacionalnih muzeja u Srbiji

Ciljevi koje je Dragana Martinović postavila u ovom istraživačkom projektu su: jasnije sagledati misiju, viziju, ciljeve muzeja; ispitati stanje u domenu njihovog kratkoročnog i dugoročnog planiranja programa i projekata; ispitati stanje u njihovoj administrativnoj, upravnoj i zakonodavnoj strukturi; ispitati načine njihovog rada sa publikom, organizovanje PR i marketing aktivnosti; istražiti institucionalnu saradnju i razmenu naših nacionalnih muzeja. Na osnovu istraživanja sprovedenog u trinaest muzeja od republičkog značaja, autorka je iznela analizu opštih stavova i ciljeva kulturne politike ovih muzeja, kao i pravila, mera i metoda njihove poslovne politike, a predložene su i moguće strategije i aktivnosti ovih institucija u oblasti kulturnog nasleđa. Na početku publikacije dat je Sadržaj.

Kulturne politike gradova Srbije – Kulturni resursi grada Novog Sada

Publikacija je nastala kao deo šireg istraživačkog projekta „Lokalne kulturne politike“ koji je sproveden u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka 2009/10. godine, obuhvativši 21 lokalnu samoupravu sa statusom grada. Tom prilikom izostavljeni su gradovi Beograd i Novi Sad, polazeći od pretpostavke da njima treba posvetiti posebna istraživanja, s obzirom na činjenicu da imaju najbrojniju kulturnu infrastrukturu. Sledeći osnovnu ideju i metodologiju šireg istraživačkog projekta, istraživanje „Kulturna politika Grada Novog Sada“ je imalo za cilj mapiranje aktivnih aktera u kulturi Novog Sada i njihovih osnovnih resursa. S tim u vezi, zamisao autora i koordinatora istraživanja bila je da se prvenstveno obuhvate gradske ustanove kulture. Takođe, zbog obimnosti kulturne infrastrukture grada Novog Sada, osnovni kriterijum da se akteri pozovu za učešće u istraživanju bio je da deluju samostalno i da imaju status pravnog lica. Mapiranje osnovnih resursa aktera u kulturi grada Novog Sada vršeno je kroz upitnike prilagođene različitim akterima (muzeji, galerije, biblioteke, arhivi, pozorišta, polivalentni centri, udruženja i dr), a prikupljeni podaci se odnose na period 2007–2009. Dodatne informacije dobijene su putem polustrukturisanih individualnih i grupnih intervjua koji su vođeni sa donosiocima odluka na gradskom nivou, predstavnicima ustanova kulture i udruženja u kulturi. U publikaciji je predstavljen resor kulture u gradu Novom Sadu za koji je zadužena Gradska uprava za kulturu, a zatim slede prikazi ustanova kulture i udruženja, bazirani na tekstualnim, tabelarnim i grafičkim prikazima njihovih osnovnih resursa. Podaci prikupljeni za grad Novi Sad korišćeni su u publikaciji „Kulturni resursi okruga Srbije“ u formi komparativnog prikaza opština i gradova kao okružnih centara.

Muzeji Srbije – aktuelno stanje

Ovaj istraživački projekat nastao je iz potrebe da se sagleda stanje muzejskog rada u svim njegovim značajnim aspektima: muzejski objekti, izlagački prostori, depoi, fondovi, dokumentacija, oprema, ljudski resursi, programska ponuda, posetioci, izdavačka delatnost, odnosi s javnošću, saradnja sa drugim institucijama, struktura budžeta, prioriteti i problemi u funkcionisanju muzeja. Podaci prikazani u ovoj publikaciji zasnovani su na informacijama dobijenim iz upitnika koji su bili prosleđeni svim muzejskim ustanovama. Takođe, tu su i analize stručnjaka za pojedine oblasti, koje su bile predmet istraživanja, potkrepljene statistički obrađenim podacima iz formirane baze o muzejima Srbije. Istraživanje predstavlja doprinos jasnijem sagledavanju problema i potencijalnih rešenja od značaja za muzejsku delatnost u aktuelnom društvenom kontekstu. Na početku publikacije je dat Sadržaj, u okviru publikacije nalaze se grafikoni i tabelarni prikazi, a na kraju je predstavljen upitnik koji je bio distribuisan muzejima.

Muzejska publika u Srbiji – Analiza istraživanja

Ovaj istraživački projekat je sproveden iz razloga konstatovane neophodnosti kontinuiranog sprovođenja sistematičnog teorijskog i empirijskog istraživanja muzejske publike kod nas. U okviru ovog istraživačkog projekta, Dragana Martinović je predstavila analizu rezultata anketnog istraživanja muzejske publike u Srbiji. Analiza obuhvata strukturu i karakteristike posetilaca, njihove potrebe, odnos prema samom muzeju i kulturnom životu uopšte, što sve može da utiče na stanje u muzejskim ustanovama, kao i na brojnost posetilaca. U publikaciji su objavljeni i autorski tekstovi članova ekspertskog tima (kustosi i stručnjaci iz nekoliko beogradskih muzeja) koji su učestvovali u izradi upitnika, Takođe, date su preporuke i metode za poboljšanje posete i povećanje broja stalnih posetilaca, odnosno za kreiranje prave muzejske publike kod nas. Na kraju publikacije predstavljen je anketni upitnik koji su ispitanici popunjavali, a u okviru publikacije dati su tabelarni i grafički prikazi rezultata istraživanja.

Noć muzeja kao kulturološki i društveni fenomen u Srbiji

U okviru ovog istraživačkog projekta, Dragana Martinović i Biljana Jokić daju prikaz karakteristika i razvoja kulturne i društvene manifestacije „Noć muzeja“, procenu korisnosti „Noći muzeja“ za unapređenje muzejske delatnosti, kao i rezultate ankete sprovedene među posetiocima ove manifestacije 2012. godine. Autorke iznose integralni prikaz glavnih problema u funkcionisanju muzeja u odnosu na jednodnevnu manifestaciju. Prezentuju i moguća rešenja koja podrazumevaju određene promene u organizaciji i produkciji jedne ovakve manifestacije. Publikacija obuhvata tabelarne i grafičke prikaze rezultata istraživanja. Na početku je dat Sadržaj.

Nove stalne postavke u muzejima Srbije – rezultati analize

U drugom delu istraživačkog projekta o novim postavkama u muzejima Srbije, Dragana Martinović daje rezultate analize stalnih muzejskih postavki u sledećim muzejima: NM Aranđelovac, NM Šabac, NM Leskovac, NM Kruševac, NM Beograd. Izvršen je pregled postojećih i mogućih koncepata novih stalnih postavki muzeja u Srbiji koje su (re)formisane u periodu od 2010. godine do danas, kao i onih u procesu osmišljavanja. Istražene nove stalne postavke posmatrane su sa muzeološke, kulturološke i sociološke tačke gledišta. Pored analize dokumentacije i programskih izveštaja za tri godine unazad, podaci su dobijeni i na osnovu intervjua sa kustosima i kreatorima izložbi. Glavni cilj autorke istraživanja je bio ispitati da li su i koliko nove stalne postavke u našim muzejima koncipirane prema savremenim muzeološkim standardima, koji podrazumevaju i aktivniji i otvoreniji odnos prema posetiocima i celokupnoj zajednici. Što se tiče metodologije istraživanja, korišćena je metoda ispitivanja tehnikom intervjua, i to neusmerenog individualnog intervjua i usmerenog grupnog intervjua (fokus grupe) sa posetiocima novih postavki. Ovim istraživačkim projektom, autorka je želela ne samo da ukaže na mesto i domet narodnih muzeja u Srbiji već i da pokaže da je sasvim primenljiva, moguća i neophodna nova uloga muzeja kod nas uopšte, kako u kulturi tako i društvu. Na početku publikacije dat je Sadržaj, a u okviru publikacije nalaze se grafički prikazi rezultata analize.

Nove stalne postavke u muzejima Srbije, I deo

U okviru ovog istraživačkog projekta, Dragana Martinović je analizirala fenomen izložbene prezentacije na primerima muzeja Srbije koji su dobili novu stalnu (ili tematsku) postavku u periodu od 2007. do 2010. godine. To su sledeći muzeji: NM Valjevo, NM Kraljevo, Zavičajni muzej u Knjaževcu, Galerija Matice srpske u Novom Sadu, Muzej Ras u Novom Pazaru, Pedagoški muzej u Beogradu. Istražene nove stalne postavke posmatrane su sa muzeološke, kulturološke i sociološke tačke gledišta. Pored analize dokumentacije i programskih izveštaja za tri godine unazad, podaci su dobijeni i na osnovu intervjua sa upravnicima, kustosima i kreatorima izložbi. Glavni cilj autorke istraživanja je bio ispitati da li su i koliko nove stalne postavke u našim muzejima koncipirane prema savremenim muzeološkim standardima, koji podrazumevaju i aktivniji i otvoreniji odnos prema posetiocima i celokupnoj zajednici. U sklopu metode ispitivanja, korišćen je instrument intervjua na osnovu unapred strukturisanih pitanja. Ovim istraživačkim projektom autorka je želela ne samo da ukaže na mesto i domet muzeja u Srbiji već i da pokaže da je sasvim primenljiva, moguća i neophodna nova uloga muzeja kod nas uopšte, kako u kulturi tako i društvu.

Programska i poslovna politika galerija i izlagačkih prostora u Srbiji – analiza rezultata istraživanja

„Programska i poslovna politika galerija i izlagačkih prostora u Srbiji – analiza rezultata istraživanja“ predstavlja završnu fazu višegodišnjeg istraživačkog projekta u kojem je učestvovalo troje autora: Dimitrije Tadić, Nina Mihaljinac i Dragana Martinović. Cilj je bio osvestiti probleme u funkcionisanju izlagačkog sistema u Srbiji, podstaći dijalog zainteresovanih aktera i preuzeti korake ka rešavanju prepoznatih problema. Takođe, želja je da ovaj istraživački projekat doprinese otvaranju šireg polja za konstruktivne debate i delovanje u okviru izlagačkog sistema i scene savremenih vizuelnih umetnosti u Srbiji. U okviru završne faze istraživanja, Dragana Martinović daje kvalitativnu i kvantitativnu analizu podataka dobijenih zahvaljujući distribuciji složenog upitnika galerijama i izlagačkim prostorima u Srbiji. Postavljena pitanja se odnose na trogodišnji period rada izlagačkih prostora i galerija (2010–2012), a s obzirom na njihov veliki broj, struktura upitnika prema tematskim celinama osmišljena je tako da olakša njegovo popunjavanje. Na osnovu analiziranih rezultata, može da se stekne uvid u savremene procese i promene na polju vizuelnih umetnosti i izlagačke prakse u Srbiji. Na početku istraživanja dat je Sadržaj, a u okviru istraživanja su prikazi rezultata kroz grafikone.

Regionalne razvojne agencije i kulturi razvoj u Srbiji – rezultati istraživanja

Istraživanje Uloga regionalnih razvojnih agencija u kulturnom razvoju u Srbiji nastojalo je da ispita povezanost dve oblasti javnih praktičnih politika – politiku regionalnog razvoja i kulturnu politiku, sagledavanjem aktivnosti regionalnih razvojnih agencija, kao jednih od institucionalnih nosilaca regionalnog razvoja u Srbiji, i njihovog odnosa sa ustanovama kulture iz javnog sektora i donosiocima odluka na lokalnom nivou. Konkretnije, da istraži ulogu regionalnih razvojnih agencija u korišćenju domaćih i međunarodnih fondova u korist i za potrebe kulture, kao i potencijal agencija da podrže tranziciju javnog sektora u kulturi. Istraživanje se temeljilo na aktuelnosti pitanja regionalnog razvoja kao jednog od izazova u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, a zatim i novoj paradigmi razvoja zasnovanog na lokalnim, endogenim resursima i značaju kulturnih, prirodnih, društvenih predispozicija lokalnih zajednica. Istovremeno, rukovodilo se trendovima savremenih demokratski orijentisanih kulturnih politika.
Rezultati istraživanja su pokazali da regionalne razvojne agencije pružaju obuku u domenu menadžmenta čiji su polaznici, sporadično, predstavnici ustanova kulture, i da na posredan i neposredan način učestvuju u pripremi i realizaciji projekata koji se tiču kulture u užem i širem smislu njenog značenja. Na osnovu toga je zaključeno da regionalne razvojne agencije predstavljaju potencijal za primenu strategija savremenih kulturnih politika, uključujući i edukaciju aktera u kulturi, koja se vidi kao jedan od ključnih preduslova neophodne transformacije kulturnog sistema u skladu sa demokratskim principima. Aktivnijim i planskim korišćenjem njihovih resursa i usluga, pružile bi doprinos kulturnoj politici i dobile adekvatnu ulogu u kulturnom razvoju. Na osnovu nalaza istraživanja, predložene su preporuke ka: regionalnim razvojnim agencijama, Ministarstvu kulture i informisanja, jedinicama lokalnih samouprava i ustanovama kulture.