Prikazan jedan rezultat

Kulturne politike gradova Srbije – Kulturni resursi gradova

Trotomna publikacija „Kulturne politike gradova Srbije“ (1. Kulturni resursi gradova – uporedni prikaz; 2. Kulturni resursi gradova: Valjevo – Niš; 3. Kulturni resursi gradova: Novi Pazar – Šabac) predstavlja krajnji produkt istraživačkog projekta „Lokalne kulturne politike“ sprovedenog u okviru Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka tokom 2009. i 2010. godine. Studija je rezultat sveobuhvatnog mapiranja stanja, problema i resursa u kulturi na nivou gradova. U publikaciji je prikazana analiza kapaciteta, aktera i načina sprovođenja kulturnih politika u 21-oj lokalnoj zajednici u Republici Srbiji. Cilj istraživanja bio je obezbeđivanje empirijskih podataka za izgradnju javnih politika baziranih na činjenicama. Projekat je takođe koncipiran sa idejom pružanja podrške procesu decentralizacije u oblasti kulture. U prvoj knjizi dat je uporedni prikaz lokalnih kulturnih politika, a podaci su prikupljeni kombinovanjem metoda intervjua, ankete, fokus grupa i analize dokumenata. U posebnim poglavljima predstavljeni su i uporedni podaci prema tipu ustanova, a potom je dat prikaz stavova zaposlenih u ustanovama kulture, kao i građana – o stanju u kulturi u njihovim gradovima. Na kraju je dat pregled međuresorne saradnje u oblasti kulturnog turizma. Druga i treća knjiga sadrže deskriptivnu analiza stanja u kulturi za 21 grad. Sva tri toma sadrže obilje podataka o kulturnim prilikama u gradovima Srbije s početka XXI veka, sa grafičkim i tabelarnim prikazima. Na početku studije dat je Sadržaj.