Prikazani svi od ukupno 2 rezultata

Kulturni život omladine – kratak pregled sa predlogom mera –

U ovom elaboratu, autori polaze od stava da je kulturni život omladine deo društvenog života mlade generacije koji se ispoljava kroz različite mogućnosti: školovanja, uključivanja u radni proces, učešća u samoupravnom sistemu, stvaranja i korišćenja kulturnih vrednosti. Prave razliku između dva dela omladine – onog koji se priprema za radne uloge i onog koji je već uključen u radni proces. Zatim, prave razliku između seoske i gradske omladine, između srednjoškolske i studentske, ali i između različitih delova omladine uključene u radni proces, pre svega između radničke omladine i druge radno aktivne omladine. Postoje znatne razlike u pogledu materijalnih i drugih objektivnih uslova kulturnog ispoljavanja u posebnim omladinskim grupama. Uslove za unapređenje kulturnog života omladine možemo da podelimo u dve velike grupe: opšte i posebne. Posebni uslovi za razvijanje kulturnog života omladine proizilaze iz položaja same kultura i iz društvenog položaja različitih delova omladine, a koji su nepovoljniji kod mladih na selu i kod radničke omladine (niži lični dohoci, lošiji stambeni uslovi, udaljenost mesta rada). Opšti uslovi obuhvataju sve veće izjednačavanje pripadnika mlade generacije u izboru škole, a samim tim i budućeg zanimanja, sve ujednačenije uslove školovanja, razvijanje aktivne stvaralačke ličnosti, razvijanje samoupravljanja u kome će i mlada generacija imati aktivni ulogu, nestajanje velikih razlika između pojedinih lokalnih sredina u kojima omladina živi, uči i radi. Stoga, u okviru ove studije, autori predlažu određene mere za razvijanje boljih uslova kulturnog života svih tipova omladine.

Osnovni nalazi empirijskih istraživanja omladine 1976–1981. godine u SR Srbiji; Pregled empirijskih istraživanja omladine 1978–1981. g. u SR Hrvatskoj

U ovom pregledu empirijskih istraživanja omladine u SR Srbiji, Srećko Mihailović evidentira odsustvo teorijskih i istoriografskih radova o omladini. Napominje da tek od 1976. godine počinju sistematska istraživanja o omladini koja obavljaju Savez socijalističke omladine Srbije (SSO Srbije) i Centar za politikološka istraživanja i javno mnjenje. Autor je izvršio klasifikaciju istraživanja prema njihovom sadržaju na ona koja se bave: društveno-ekonomskim položajem omladine; društvenim, političkim i samoupravnim angažovanjem omladine; vrednosnim orijentacijama, interesovanjem mladih; slobodnim vremenom, kulturom mladih; omladinskim radnim akcijama. Izneti su osnovni nalazi ovih istraživanja kroz reinterpretaciju zaključaka istraživanja. Ukazano je i na teškoće oko sprovođenja ovih istraživanja, kao i na činjenicu da nijedno od ovih istraživanje nije finansijski pomogla Zajednica nauke. Treba napomenuti i to da je SSOJ organizovao iste godine naučni skup na temu „Društveni položaj i životne perspektive mlade generacije Jugoslavije“, kao i to da je u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka izvršeno istraživanje „Kulturni život radničke omladine“. Dalje, u pregledu empirijskih istraživanja omladine u SR Hrvatskoj, Nenad Fanuko daje nazive istraživanja, imena izdavača, autora i godine publikovanja, uz opšte karakteristike i najvažnije (statističke) rezultate istraživanja. Na kraju su date tabele sa pregledom programa za mlade.