Prikazan jedan rezultat

Vrednosti i kulturni aktivizam maturanata Srbije

Predmet istraživanja i studije bio je da se utvrdi da li kod učenika završne godine srednjih škola postoji veza između pojedinih vrednosnih orijentacija i ponašanja u kulturnoj sferi, odnosno da li se društvene jedinke određenih stavova mogu svrstavati u izvesne kulturne modele. Ključno istraživačko pitanje u okviru projekta bilo je da li stavovi i vrednosti, koji neizostavno opredeljuju ponašanje ljudi u različitim situacijama, oblikuju potrebe i navike kulturnog aktivizma i produkcije, i obratno. Za ispitivanje postojanja veze između stavova i ponašanja u oblasti kulture izabrani su maturanti Srbije pod pretpostavkom da su oni dovoljno samosvesni da upražnjavaju kulturne i društvene obrasce nezavisno od drugih. Sa druge strane oni predstavljaju buduću društvenu i intelektualnu elitu koja je na pragu da odabere svoja profesionalna usmerenja. Metodološki, studija je bazirana na anketnom istraživanju maturanata uz pomoć standardizovanog upitnika od 46 pitanja, distribuiranog u 64 škole u 25 gradova, centara okruga u Srbiji. Istraživanje je realizovano na uzorku od 1.733 učenika završnih godina srednje škole, u oktobru i novembru 2011. godine. Upitnik je sadržavao pitanja o socio-demografskim karakteristikama maturanata, njihovim potrebama i navikama, kao i odnosom prema tradicionalističkim stavovima, usamljenosti i pripadnicima drugih naroda. Analizom prikupljenih podataka sagledano je koliko su maturanti u Srbiji okrenuti vrednosnim orijentacijama nacionalizma, autoritarizma i patrijarhalnosti, te da li su takvi stavovi u vezi sa kulturnim navikama i ponašanjem. U tu svrhu korišćene su skale nacionalizma, patrijarhalnosti i autoritarizma (preuzeta iz dva istraživanja – 1989. i 2003. godine), Bogardusova skala socijalne distance i Raselova UCLA skala usamljenosti. Za potrebe složene teme u okviru istraživanja formulisano je 9 hipoteza koje impliciraju dokazivanje centralne hipoteze da današnji maturanti u Srbiji gotovo ne učestvuju u kulturnoj produkciji, a kulturni ukus i navike u vezi su sa vrednosnim orijentacijama maturanata, odnosno da visoko razvijeno nacionalno, autoritarno i patrijarhalno uverenje korelira sa neposećivanjem kulturnih sadržaja, slabim čitalačkim navikama i neučestvovanjem u kulturnom stvaralaštvu.