Prikazan jedan rezultat

Konvencija o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnih izraza

Publikacija prestavlja prevod izdanja osnovnog teksta Konvencije o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnog izraza (Unesko, 2005), sa Operativnim smernicama. Konvencija, usvojena od strane Generalne konferencija Uneska 2005. godine, predstavlja međunarodni pravni instrument, koji sadrži sledeće elemente: 1. Ciljevi i osnovna načela; 2. Područje primene; 3. Definicije; 4. Prava i obaveze Strana potpisnica; 5. Odnos prema drugim instrumentima; 6. Organi Konvencije; 7. Završne odredbe i 8. Aneks. Republika Srbije je 2009. godine retifikovala Konvenciju usvajanjem Zakona o potvrđivanju Konvencije o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnih izraza („Sl.glasnik RS“ br. 49/2009), čime je obezbedila uslove za primenu prvog globalnog međunarodnog instrumenta koji reguliše pitanja zaštite i daljeg razvoja jakog i dinamičnog sektora kulturnih i kreativnih industrija. Kroz ovaj međunarodni sporazum, globalna zajednica je formalno prepoznala dualnu prirodu, i kulturnu i ekonomsku, savremenih kulturnih izraza koje stvaraju umetnici i profesionalci u kulturni. Konvencija iz 2005. godine daje okvir za primenu politika i mera koje podržavaju stvaranje, proizvodnju, distribuciju i pristup kulturnim dobrima i uslugama, čime odražava suštinu kreativne ekonomije. Takođe, na osnovu ljudskih prava i osnovnih sloboda, pruža novi okvir za informisane, transparentne i participativne sisteme upravljanja kulturom.
U publikacije su sadržane Operativne smernice koje obezbeđuju opšta usmerenja za sprovođenje i primenu posebnih članova Konvencije, kao i za njihovo razumevanje i tumačenje. Operativne smernice sadrže sledeće celine: 1. Mere za unapređenje i zaštitu raznolikosti kulturnih izraza; 2. Operativne smernice o razmeni informacija i transparentnosti; 3. Operativne smernice za obrazovanje i javnu svest; 4. Uloga i participacija civilnog društva; 5. Integracija kulture u održivi razvoj; 6. Saradnja u cilju razvoja; 7. Operativne smernice za partnerstva; 8. Povlašćeni tretman zemalja u razvoju; 9. Revidirane smernice za korišćenje sredstava Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost; 10. Operativne smernice za razmenu, analizu i širenje informacija; 11. Operativne smernice za mere kojima se obezbeđuje vidljivost i promocija Konvencije