Prikazan jedan rezultat

Studija slučaja jugoslovenskog zakonodavstva u oblasti kulture

Ovaj izveštaj – studiju slučaja uradili su Trivo Inđić i Borivoje Ljubinković za potrebe Uneska. U prvom poglavlju navode osnovna načela kulturne politike Jugoslavije koja definišu opšti okvir zakonodavstva u kulturi. Radi boljeg razumevanja pomenute teme, na početku daju osnovne društveno-političke odlike Jugoslavije. U drugom poglavlju taksativno navode kulturne delatnosti koje su normativno regulisane na saveznom, republičkom i pokrajinskom nivou, kao i osnovne karakteristike zakonodavstva u kulturi u SFRJ. Treće poglavlje donosi klasifikaciju postojećih propisa u kulturi, dok se u četvrtom naglašavaju mere koje su preduzete u cilju proširenja participacije u duhu preporuke o participaciji i doprinosu narodnih masa kulturnom životu. Takođe, naznačeno je posebno zakonodavstvo koje se odnosi na decentralizaciju i sprovođenje načela samoupravljanja u oblasti kulture. U poslednjem delu, autori se osvrću ukratko na republičke, regionalne i lokalne strukture koje obezbeđuju institucionalnu pomoć efikasnom primenjivanju načela definisanih kulturnim zakonodavstvom. Na kraju izveštaja, nabrojani su svi korišćeni pravni propisi u oblasti kulture Jugoslavije u periodu od 1962. do 1980.