Prikazan jedan rezultat

Osnove za pripremu programa razvoja kulture u SR Srbiji u razdoblju 1971–1975. godine

Ovaj radni materijal prezentovan u vidu sveske deo je šireg istraživačkog projekta pod nazivom „Program razvoja kulture u SR Srbiji 1971–1980“. Tu su sabrani prikazi, podaci i ocene o razvoju kulturnih delatnosti u SR Srbiji u razdoblju od 1966. do 1969. godine, zajedno sa procenama potreba, mogućnosti i pravaca njihovog razvoja i unapređivanja u razdoblju do 1975. godine i dalje. Dati tekstovi treba da posluže kao polazna osnova za zasnivanje kratkoročnih i dugoročnih planova i programa razvoja kulture, kao i za razgovore i savetovanja u okviru njihovih priprema. Iako ne postoji utvrđena metodologija planiranja kod nas, kao ni potpunija statistička dokumentacija o kulturnim delatnostima, donošenje planova je značajna prilika za utvrđivanje kulturne politike. Predstavljeni su i izvodi iz društvenih planova SFRJ i SR Srbije o razvoju kulture u proteklom razdoblju za koji su ovi planovi doneti, a tu su i tekstovi o zakonodavnoj delatnosti u oblasti kulture, kao i o osnovama i pretpostavkama izrade programa razvoja kulture u SR Srbiji u narednom razdoblju. Orijentacija na izradu desetogodišnjeg programa razvoja kulture odgovara potrebama i osobenostima kulturnih delatnosti. Osnovne postavke planova i programa razvoja kulture naći će svoju primenu u društvenim planovima opština, pokrajina i u Planu društvenog i privrednog razvoja SR Srbije za razdoblje od 1971. do 1975. godine. Na kraju se nalazi Sadržaj, a potom i izvodi iz društvenih planova Jugoslavije i SR Srbije, a u okviru tekstualnih delova i tabelarni prikazi.