Prikaz 13–24 od 260 rezultata

Atlas kulture Socijalističke Republike Srbije 3.

Atlas kulture Socijalističke republike Srbije 3. je deo šireg istraživačkog projekta koji se sastoji od velikog broja mapa. U ovom delu predstavljen je radni materijal treće faze projekta kojom su obuhvaćeni: arhivi, muzeji i galerije, zaštita prirode, pozorišta, muzika i balet, književnost, izdavačka delatnost, arhitektura, urbanizam, kinematografija, štampa, radio i televizija, ustanove za masovne kulturno-prosvetne delatnosti, kulturne manifestacije, kulturno-umetnički amaterizam.

Beogradski simfonijski orkestri – novi modeli organizovanja (Izdanje Kultura – planiranje)

Ova studija je nastala zahvaljujući finansijskoj pomoći SIZ-a kulture. U okviru nje, Vera Ikonomova se bavi problemima organizacije i upravljanja beogradskih orkestara simfonijskog tipa. Ovi orkestri, koji su osnovani sa velikim ambicijama, svrstani su u rang ustanova od velikog društvenog interesa. Posle dve decenije uspešnog rada, oni gube na svom značaju i postaju orkestri lokalnog značaja, skromnog dometa, koji su izgubili i svoju publiku. U radu, autorka analizira uzroke ovakvog stanja i probleme koji nastaju iz takve situacije. Cilj koji autorka studije postavlja jeste stvaranje takvog organizacionog modela koji bi omogućio rešenje kadrovskih problema beogradskih orkestara. U posebnom poglavlju, autorka analizira niz ograničenja i problema koji su doveli do trenutne situacije, i to u: formiranju programa; kupovini muzičkih instrumenata; samom Zakonu o izboru kadrova; izboru organizacione strukture; sistemu finansiranja. U drugom poglavlju, V. Ikonomova daje smernice za moguća rešenja trenutne situacije. Navodi da je potrebno izmeniti obim i sadržaj rada, nabaviti neophodne instrumente i rešiti problem kvaliteta izvođenja. Takođe, kao važan korak ka promenama razmatra i potrebu izmene organizacione strukture i poboljšanja materijalnog stanja orkestara uz unapređen marketing. U zaključnom razmatranju, ističe da dalji razvoj orkestara nije moguć bez dodatnih finansijskih ulaganja i daje tri modela rešenja problema kompletiranja beogradskih orkestara. Na početku je dat Sadržaj, a na kraju prilozi: kratka istorija četiri beogradska orkestra i nekoliko novinskih kritika, kao i zaključak na engleskom jeziku. U okviru studije nalaze se tabele.

Beogradsko leto – analiza razvojnih mogućnosti

Predmet ovog istraživanja jeste analiza dosadašnjeg razvoja kompleksne kulturne manifestacije „Beogradsko leto“ i ukazivanja na njene dalje razvojne mogućnosti. U središtu istraživačkog interesovanja autora su kulturno-politički i organizacioni aspekti „Beogradskog leta“, u cilju definisanja oblika koji bi omogućili potpuno korišćenje prednosti Beograda kao prvorazrednog kulturnog središta (koncentracija kulturnih ustanova, organizacija i stvaralaca na jednoj strani i publike na drugoj). Predložene su mogućnosti eliminisanja ili svođenja na najmanju meru nekih ograničavajućih okolnosti (u prvom redu, ograničenih materijalnih sredstava i nepostojanja delatnosti organizacionog modela „Beogradskog leta“). Metodološki gledano, ovoj kulturnoj manifestaciji se pristupilo kao svojevrsnoj studiji slučaja, sa ciljem saznavanja njenih najvažnijih odlika; obavljeni su razgovori u institucijama koje su se bavile organizacijom „Beogradskog leta“ (Kulturni centar Beograda i Dom omladine Beograda). U okviru istraživanja, detaljnije su razrađeni: počeci manifestacije, njen turistički značaj, prostor odvijanja, marketing vezan za ovu manifestaciju, tipologija programa (domaći programi i gostovanja), organizacioni, kao i kulturni i privredni aspekti. Na početku analize dat je Sadržaj.

Beogradsko pozorište danas: u traganju za kriterijumima i pokazateljima

U ovom istraživanju, Vera Ikonomova se bavi analizom stanja beogradskih pozorišta početkom 80-ih godina XX veka, sa posebnim fokusom na pozorišnu publiku, odnosno društvenu efikasnost pozorišne delatnosti. Dotadašnja praksa planiranja delatnosti beogradskih pozorišta nije uključivala korišćenje podataka o karakteristikama gledalaca, niti je u istraživačkoj domaćoj praksi bilo nekih kompleksnijih istraživanja na tu temu. Zbog toga nije bilo moguće ni utvrditi osnovni kriterijum društvene efikasnosti pozorišta po kome bi se moglo vršiti optimalno planiranje i kontrola ostvarenih rezultata. Stoga je i autorka u okviru ovog istraživanja postavila kao zadatak da se prikupe karakteristike publike na osnovu kojih je moguće izraditi model sistema pokazatelja stanja publike i njihovih graničnih vrednosti. Rad je podeljen na nekoliko poglavlja. U prvom poglavlju dat je osvrt na trenutno stanje područja planiranja pozorišne delatnosti u Beogradu i izrade pokazatelja uspešnosti. Drugo poglavlje sadrži formulaciju problema i zadataka kojima se bavi autorka. Treće poglavlje predstavlja teorijski okvir i opis metoda na osnovu koga se traži rešenje problema. Četvrto poglavlje sadrži rezultate terenskog istraživanja i prikupljenih podataka. Poslednje poglavlje predstavlja zaključak kojim se sugeriše na mogućnosti upotrebe prikupljenih podataka. U radu je korišćen metod strukturalne analize, a postupci u prikupljanju podataka uključili su analizu internih dokumenata beogradskih pozorišta, analizu publikacije „Pozorište“ i anketno istraživanje publike profesionalnih pozorišta u Beogradu. Jedan od krajnjih ciljeva istraživanja bio je da se pozorištima dostave dobijeni rezultati kako bi na osnovu njih kreirali svoje buduće razvojne planove. Na početku istraživanja nalazi se Sadržaj, a na kraju su prilozi: mišljenje gledalaca o radu pozorišta i tabelarni prikazi.

Bibliografija časopisa i listova iz oblasti religije

Ova bibliografija obuhvata pregled svih časopisa i listova iz oblasti religije koji su objavljivani u SFRJ u periodu od 1965. do 1969. godine. Kao polazna godina je uzeta 1969, a zatim su podaci upoređivani i dopunjavani za prethodne godine. Priložen je tekstualni i tabelarni pregled koji se odnosi na pojedine vrste periodike, jezike na kojima je objavljivana, periodičnost i vreme izlaženja. Podela je izvršena po republikama i pokrajinama, a posebno su izdvojeni časopisi koji izlaze u Beogradu. Pregled pokazuje da u ovom petogodišnjem periodu ima 124 naslova listova i časopisa posvećenih pitanjima religije. Iz godine u godinu broj časopisa iz ove oblasti se povećavao, pa ih je tako 1965. godine bilo 57, da bi se njihov broj povećao na 94 u 1969. godini. Interesantno je da se najveći broj ovih publikacija, izuzev njih desetak, pojavljuje već nakon 1945. godine.

Bibliografija članaka o knjizi i izdavačkoj delatnosti za period 1975. i 1976. godine

Ovde je data bibliografija priloga o knjizi i izdavačoj delatnosti od kojih je većina objavljena u Beogradu, u okviru edicije „Kulturni život“ i „Književna reč“, a samo jedan u Nišu, i to tokom 1975. godine. U 1976. godini, osim navedenih beogradskih edicija, pomenuto je i nekoliko izdatih u Zagrebu, u okviru edicije „Kulturni radnik“.

Bibliografija napisa o idejno-političkom osposobljavanju, marksističkom obrazovanju i marksističkoj literaturi; Bibliografija prikaza i osvrta na dela iz oblasti marksizma

Priložena bibliografija je pripremljena za projekat „Aktuelni problemi u izdavanju literature namenjene idejno-političkom osposobljavanju i marksističkom obrazovanju članova Saveza komunista Srbije“. Obuhvaćeni su svi članci, izvodi i izveštaji vezani za rasprave o idejno-političkom osposobljavanju i marksističkom obrazovanju članova Saveza komunista, radnika i omladine. Pored članaka, popisani su i osvrti i prikazi marksističke literature. Bibliografija sadrži 517 jedinica i podeljena je na dva gorenavedena dela.

Bibliografija periodike SR Srbije

U okviru navedene bibliografije, objavljena je lista novina i časopisa koji su izlazili dnevno, nedeljno, dvonedeljno, mesečno, dvomesečno, povremeno i prigodno na teritoriji uže Srbije, bez navođenja periodike koja je izlazila na teritoriji pokrajina. Nakon toga, navedena je „Beogradska periodika“, u okviru koje su podvučeni oni listovi na koje je Zavod bio pretplaćen. Potom je posebno dat pregled periodike SR Srbije sa pokrajinama, i to iz sledećih oblasti: nauke i znanja, kulture, bibliografije i bibliotekarstva, muzeologije, filozofije, psihologije, religije/teologije, društvenih nauka, prava, primenjene nauke i medicine, umetnosti, lingvistike, književnosti, arheologije i istorije.

Bibliografija pravnih propisa u oblasti kulture u Jugoslaviji

Normativne delatnosti za koje su navedeni pravni propisi i zakoni u ovoj bibliografiji su: arhivi, autorsko pravo, autorsko pravno zastupanje, biblioteke, estradna umetnost, film i filmska umetnost, fond za unapređivanje likovne umetnosti, Jugoslovenska nacionalna komisija za Unesko, književne i umetničke tvorevine, zakoni o siz-ovima kulture, muzeji, nagrade, pozorišta, ravnopravnost jezika i pisma naroda i narodnosti Jugoslavije, scenska umetnost, udruženja građana, pravni položaj umetnika, umetničke galerije, Unesko, vrednovanje stvaralaštva, zaštita spomenika kulture. Kao izvori za navođenje ovih zakona u bibliografiji poslužili su uglavnom službeni listovi i službeni glasnici, zavisno od naziva u svakoj od republika i pokrajina SFR Jugoslavije.

Bibliografija radova Radoslava Đokića urađenih u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka

U okviru ovog dokumenta dat je pregled šesnaest bibliografskih jedinica – naučnih radova, istraživanja, projekata prof. dr Radoslava Đokića koji su urađeni i objavljeni u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka od 1975. do 1986. godine.

Bibliografska informacija članaka i dokumenata iz oblasti kinematografije i radnih zajednica u kinematografiji

U priloženoj bibliografiji dat je pregled članaka i dokumenata iz oblasti kinematografije koji su do 1982. godine objavljeni u različitim izdanjima, uključujući i periodiku na teritoriji SFRJ.

Bibliographie – Sur l’Economie de la Culture en Yougoslavie

Ova bibliografija pruža pregled članaka objavljenih na temu ekonomije kulture u periodici koja je izlazila u SFRJ do 1980. godine. Bibliografija je predstavljena na francuskom jeziku.