Prikaz 229–240 od 260 rezultata

Standardi i normativi za muzejsku delatnost (Kultura – Planiranje, sv. 7)

Na ovom istraživačkom projektu radili su stručnjaci iz Galerije grada Zagreba, Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Zagrebu, Narodnog muzeja iz Beograda, Muzejskog dokumentacionog centra iz Zagreba i Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka iz Beograda. Standardi su rađeni na osnovu već postojećih jugoslovenskih, stranih i međunarodnih standarda, zakona, propisa, akata, preporuka, kao i konvencija i sporazuma. Autori ističu da postupak standardizacije i normiranja obuhvata: minimalne uslove za osnivanje muzeja, specifikaciju uslova za uspostavljanje mreže muzeja, standarde za projektovanje muzejskih zgrada, standarde muzejske opreme, standarde za izbor radnika, standarde za organizaciju stručnog rada, standarde za dokumentovanje muzejske građe, prezentaciju muzealija i dr. Studija na početku ima Sadržaj, a na kraju ima objavljena četiri priloga koja se tiču navedene teme.

Standardi za narodne biblioteke

U okviru ovog nacrta istraživanja, Leposava Čukić i Ana Ceranić govore o standardima za narodne biblioteke kojima su obuhvaćene sve jedinice podsistema narodnih biblioteka. Sve narodne biblioteke na teritoriji SR Srbije međusobno su povezane i funkcionalno i stručno organizovane u okviru jedinstvenog bibliotečko-informativnog sistema. Autorke ukazuju na pojam narodne biblioteke koji se odnosi na opštinsku narodnu biblioteku i bibliotečke ogranke. Dalje, govore o standardima kojima su regulisana sledeća pitanja iz oblasti bibliotečke delatnosti: funkcije narodnih biblioteka, bibliotečki prostor, bibliotečka oprema, fondovi biblioteka, službe i korišćenje biblioteka, bibliotečki kadar i finansiranje biblioteka. Standardi za narodne biblioteke iskazuju minimalne uslove neophodne za rad i normalno funkcionisanje narodnih biblioteka. Svakih pet do deset godina trebalo bi vršiti reviziju standarda s obzirom na dalju izgradnju jedinstvenog bibliotečko-informativnog sistema, porast društvenog standarda i perspektive razvoja kulture. Na kraju nacrta dat je Sadržaj.

Stanje i aktuelni problemi delatnosti kulture u opštini Vranje (Analiza)

Naručilac ovog istraživačkog projekta je Samoupravna interesna zajednica kulture opštine Vranje, a izvršilac Zavod za proučavanje kulturnog razvitka. U okviru preduzetog istraživanja, Milivoje Ivanišević konstatuje da su problemi kulturnog razvoja, prisutni u ovoj opštini, karakteristični i za druge gradove i opštine u Srbiji. Polazi od analize aktuelnog stanja u opštini, i to u pogledu kulture i kulturnih potreba, ispitujući mogućnosti njihovog racionalnijeg i efikasnijeg organizovanja. Ujedno ispituje i položaj delatnosti kulture u odnosu na ekonomske mogućnosti i njen status u društvenoj politici razvoja. U analizi primenjuje metode anketiranja i intervjuisanja lica zaposlenih u institucijama kulture, u drušveno-političkim i privrednim radnim organizacijama, kao i lica na rukovodećim mestima tih institucija. Ovu analizu treba prihvatiti kao presek opšteg stanja viđenog i prikazanog na osnovu raspoložive dokumentacije i mišljenja, kao i na osnovu podataka dobijenih iz anketa i intervjua. Nakon analize rezultata, uslediće projekcija budućih programa i planova. Na početku istraživanja dat je Sadržaj.

Stanje i mogućnosti kulturnog razvoja opštine Ljubovija

Inicijator ove studije je Samoupravna interesna zajednica kulture opštine Ljubovija, a izvršilac je Zavod za proučavanje kulturnog razvitka. U okviru studije, Milivoje Ivanišević se bavi analizom kulturnog razvoja opštine Ljubovija od 1971. do 1985. godine. Obuhvata i razmatra one činioce koji su od neposrednog značaja za kulturni razvoj i kulturni život u opštini, a to su: stanovništvo, ekonomski razvoj i materijalne mogućnosti SIZ-a kulture opštine. Ističe da su bitne pretpostavke za planiranje kulturnog razvoja opštine Ljubovija – planovi i projekcije privrednog, ekonomskog i društvenog razvoja. Takođe, važna činjenica je da Ljubovija spada u red najnerazvijenijih opština Republike Srbije. U prvom delu studije, autor prikazuje uslove na kojima se zasniva mogućnost ostvarivanja planskih projekcija za pomenuti period. Nakon evidentiranja i analize postojećih aktivnosti u oblasti kulture, autor se bavi istraživanjem novih sadržaja i formi rada koji bi mogli da unesu više dinamike u ovu oblast, da aktiviraju lokalno stanovništvo, da prošire krug posetilaca kulturnih događaja i da obezbede kontinuitet u KP opštine. U drugom delu studije, autor donosi predlog orijentacionog programa u kojem daje okvir budućeg kulturnog razvoja opštine, uz efikasnije delovanje i institucija kulture.

Stanje i problemi rada narodnih biblioteka sa najmlađim korisnicima

Ovde je predstavljen izvod iz studije u okviru koje su istražene kulturne potrebe dece Beograda, i to prvenstveno predškolskog uzrasta. U okviru ovog dela istraživanja, ispitani su programi ustanova kulture i kulturni proizvodi koji se nude deci u Beogradu, njihova dostupnost, kao i problemi rada sa najmlađim korisnicima. Za prikupljanje potrebnih podataka korišćene su različite metode: registrovanje kulturnih proizvoda, sagledavanje izbora programa u ustanovama kulture, upitnici za ustanove kulture i predškolske ustanove, intervjui sa decom, njihovim roditeljima i organizatorima programa, analiza sadržaja. U analizi podataka, odvojena je institucionalno posredovana kulturna ponuda (preko biblioteka, kulturnih centara, pozorišta, predškolskih ustanova i dr.) i kulturna ponuda posredovana sredstvima masovnog komuniciranja. Prema standardima Međunarodne federacije bibliotečkih udruženja, predviđeno je da svaka javna biblioteka ima svoje dečje odeljenje. Važno je da zaposleni u bibliotekama ohrabruju i podstiču korišćenje knjige, da uvode nove oblike rada i sadržaje koji će proširivati postojeća interesovanja dece. S tim u vezi, navedeni su primeri dečjih odeljenja pojedinih beogradskih biblioteka. U Prilogu su dati statistički podaci o sredstvima opštinskih zajednica kulture za rad opštinskih narodnih biblioteka, kao i tabele sa osnovnim pokazateljima njihovog rada.

Staračka domaćinstva na selu i potrebe za socijalnom zaštitom

Autor ovog istraživanja, sociolog Gradimir Zajić, ukazuje na to da su se u našoj zemlji, nakon Drugog sv. rata, desile velike promene u društvenoj strukturi, a što se takođe odrazilo i na seoska naselja. Usled procesa industrijalizacije i urbanizacije, promenio se odnos poljoprivrednog i nepoljoprivrednog stanovništva, a došlo je i do starenja seoskog stanovništva. S obzirom na to da na selu ima više starih lica nego u gradu, kao i da su njihove životne okolnosti znatno teže, ovaj problem postaje sve više predmet izučavanja mnogih disciplina. Jedna od najvećih posledica starenja seoskog stanovništva jeste socioekonomska ugroženost, kao i nestajanje staračkih domaćinstava, usled nepostojanja celovitog sistema socijalnog obezbeđenja individualnih poljoprivrednih proizvođača. Stoga je cilj ovog istraživanja analiza društveno-socijalnog položaja staračkih domaćinstava u prigradskim naseljima Beograda. Anketno prikupljanje podataka realizovano je na slučajnom uzorku lica starijih od 60 godina. Na kraju istraživanja izneti su zaključci.

Studija slučaja jugoslovenskog zakonodavstva u oblasti kulture

Ovaj izveštaj – studiju slučaja uradili su Trivo Inđić i Borivoje Ljubinković za potrebe Uneska. U prvom poglavlju navode osnovna načela kulturne politike Jugoslavije koja definišu opšti okvir zakonodavstva u kulturi. Radi boljeg razumevanja pomenute teme, na početku daju osnovne društveno-političke odlike Jugoslavije. U drugom poglavlju taksativno navode kulturne delatnosti koje su normativno regulisane na saveznom, republičkom i pokrajinskom nivou, kao i osnovne karakteristike zakonodavstva u kulturi u SFRJ. Treće poglavlje donosi klasifikaciju postojećih propisa u kulturi, dok se u četvrtom naglašavaju mere koje su preduzete u cilju proširenja participacije u duhu preporuke o participaciji i doprinosu narodnih masa kulturnom životu. Takođe, naznačeno je posebno zakonodavstvo koje se odnosi na decentralizaciju i sprovođenje načela samoupravljanja u oblasti kulture. U poslednjem delu, autori se osvrću ukratko na republičke, regionalne i lokalne strukture koje obezbeđuju institucionalnu pomoć efikasnom primenjivanju načela definisanih kulturnim zakonodavstvom. Na kraju izveštaja, nabrojani su svi korišćeni pravni propisi u oblasti kulture Jugoslavije u periodu od 1962. do 1980.

The cultural policy of Yugoslavia

U ovoj istraživačkoj studiji, Stevan Majstorović bavi se analizom kulturne politike na prostoru Jugoslavije, prema Uneskovim smernicama i okvirima. Pristup istraživanju prilagođen je u odnosu na karakteristike Jugoslavije kao multinacionalne države sa federalnim sistemom i značajnim stepenom decentralizacije. Autor ističe da različiti kulturni obrasci i raznolike kulturne tradicije, koje su karakteristične za Jugoslaviju, imaju važnu ulogu u oblikovanju kulturnih politika. U okviru studije, takođe se bavi ciljevima i karakteristikama promena kroz koje jugoslovenski kulturni sistem prolazi na pragu sedamdesetih godina XX veka. Struktura studije podeljena je na tri poglavlja. U prvom poglavlju, izloženi su temelji kulturne politike: uticaj istorijskih faktora i tradicije, i osnovne smernice kulturne politike u samoupravnom socijalizmu. U drugom poglavlju dat je pregled kulturnog razvoja naroda i narodnosti, kao i različitih oblika kulturne međuzavisnosti i interakcije. Treće poglavlje je organizovano prema sugestijama Uneska (institucionalni okvir, oblici finansiranja, podsticanje kreativnih talenata, proučavanje kulturnih zahteva, stara i nova forma širenja i promocije kulture, metode korišćene u planiranju kulturnog razvoja i završnoj obuci agenata kulture). Na početku studije dat je Sadržaj, u okviru studije tabele, a na kraju su preporuke, bibliografija, kao i prilozi u vidu izvoda iz statuta, dokumenata i izveštaja iz svih saveznih republika Jugoslavije.

Troškovi rada i sistem oporezivanja muzičkih umetnika

Ova istraživačka studija nastala je na inicijativu Koordinacionog odbora umetničkih udruženja SR Srbije, sa željom da se javnosti prikažu podaci iz kojih bi se videlo da postojeći sistem oporezivanja umetničkog rada ne uzima u obzir stvarne troškove rada umetnika i da je u našem sistemu raspodele prema radu umetnik stavljen „van kategorije“, dok je njegov rad plaćen manje od bilo koje druge profesije. Predmet ovog rada su tri kategorije muzičkih umetnika: solisti, kompozitori i orkestarski umetnici, i to oni koji se bave izvođenjem i stvaranjem tzv. ozbiljne muzike. U okviru studije, Vera Ikonomova ističe da se troškovi umetničkog rada i sistem oporezivanja ne mogu posmatrati sami za sebe, već u odnosu na visinu prihoda koji se ostvaruje takvim radom. Visina prihoda, opet, stoji u zavisnosti od plasmana, odnosno broja izvođenja dela, a broj izvedbi zavisi od sume koju zajednica dodeljuje za finansiranje muzičke delatnosti jer je to oblast koja se dotira od strane društva. Istraživanje uključuje i način finansiranja, plasman, troškove i prihode od umetničke delatnosti muzičara. Dat je i osvrt na oblast obuke mladih muzičara, odnosno uslove školovanja u nižim i srednjim muzičkim školama, kao i na Fakultetu muzičkih umetnosti. Na početku istraživanja nalazi se Sadržaj, a na kraju je Zaključak: procena situacije, gde su definisani problemi kategorije muzičara kojima je ovo istraživanje posvećeno. Iznesena su i mišljenja umetnika o njihovom materijalnom položaju, a dati su i predlozi za poboljšanje situacije.

Ukus Đerdapa

Gastronomska kultura je važan deo kulturne baštine svakog naroda. Navike i običaji u vezi sa pripremom hrane, ponašanje za trpezom, stari recepti, autohtone sorte biljaka i vrste domaćih životinja neodvojive su komponente duhovnog bogatstva i nasleđa jednog naroda. Opis ovih običaja i tradicionalni recepi sakupljeni u ovoj zbirci ilustruju ovu bogatu baštinu. Knjiga predstavlja dopunu turističkoj ponudi ovog nacionalnog parka i čuva od zaborava bogato nasleđe stanovnika koji žive u, i oko, ovog jednog od najlepših predela Srbije. U uvodu dat je opši prikaz gastronomske scene u Srbiji, zatim stanja u Istočnoj Srbiji, naročito u delu koji obuhvata nacionalni park, posebno poglavlje posvećeno je tradicionalnim receptima ovog kraja, koji su specifični po tome što se koristi samoniklo bilje i pečurke, a manje meso i suvomesnai proizvodi. Na kraju, u knjizi je opisan istorijat Đerdapa iz vremena pre nego što je izgrađena brana za hidrocentralu, kada se u Kladovu proizvodio visoko cenjeni kavijar, koji je nalazio svoje mesto i u najekskluzivnijim svetskim restoranima.

Ukusi Deliblatske peščare

Nastavljajući istraživanje nematerijalne baštine Srbije, a pre svega gastronomsko nasleđe zaštićenih prirodnih dobara, predmet našeg interesovanja prebacili smo na Vojvodinu i njen istočni deo – Banat, tačnije, na Specijalni rezervat prirode „Deliblatska peščara“ kao jednu od najinteresantnijih i najraznolikijih oblasti naše zemlje i to kako po svojim prirodnim, tako i kulturnim svojstvima.

Ukusi Stare planine

Region koji gravitira ka Staroj planini, obiluje prirodnim lepotama, uređenim skijalištima, autentičnim i novim etno selima, ali i lepim gradovima sa posebnom gradskom, kafanskom i gastronomskom tradicijom.