Prikazani svi od ukupno 3 rezultata

Osnove za pripremu programa razvoja kulture u SR Srbiji u razdoblju 1971–1975. godine

Ovaj radni materijal prezentovan u vidu sveske deo je šireg istraživačkog projekta pod nazivom „Program razvoja kulture u SR Srbiji 1971–1980“. Tu su sabrani prikazi, podaci i ocene o razvoju kulturnih delatnosti u SR Srbiji u razdoblju od 1966. do 1969. godine, zajedno sa procenama potreba, mogućnosti i pravaca njihovog razvoja i unapređivanja u razdoblju do 1975. godine i dalje. Dati tekstovi treba da posluže kao polazna osnova za zasnivanje kratkoročnih i dugoročnih planova i programa razvoja kulture, kao i za razgovore i savetovanja u okviru njihovih priprema. Iako ne postoji utvrđena metodologija planiranja kod nas, kao ni potpunija statistička dokumentacija o kulturnim delatnostima, donošenje planova je značajna prilika za utvrđivanje kulturne politike. Predstavljeni su i izvodi iz društvenih planova SFRJ i SR Srbije o razvoju kulture u proteklom razdoblju za koji su ovi planovi doneti, a tu su i tekstovi o zakonodavnoj delatnosti u oblasti kulture, kao i o osnovama i pretpostavkama izrade programa razvoja kulture u SR Srbiji u narednom razdoblju. Orijentacija na izradu desetogodišnjeg programa razvoja kulture odgovara potrebama i osobenostima kulturnih delatnosti. Osnovne postavke planova i programa razvoja kulture naći će svoju primenu u društvenim planovima opština, pokrajina i u Planu društvenog i privrednog razvoja SR Srbije za razdoblje od 1971. do 1975. godine. Na kraju se nalazi Sadržaj, a potom i izvodi iz društvenih planova Jugoslavije i SR Srbije, a u okviru tekstualnih delova i tabelarni prikazi.

Program razvoja kulture u SR Srbiji 1971–1980.

Pre izrade ovog nacrta programa, autori su izvršili opsežne pripreme, u vidu savetovanja o problemima planiranja kulturnog razvoja u opštinama i Republici, kao i o metodologiji planiranja. Autori su sproveli anketu u opštinama radi prikupljanja podataka o kapacitetima kulturnih ustanova i njihovim planovima kulturnog razvoja za period od 1971. do 1980. godine. Iako nisu prikupljeni svi podaci, ostvarena je mogućnost da se prikaže globalna projekcija razvoja ustanova kulture. Takođe, u pripremanju plana inicirana je izrada nekoliko studija koje su u obliku priloga objavljene u posebnoj svesci. U okviru ovog istraživanja, najpre je dat osvrt na dotadašnje zadatke i razvoj, i na realizaciju prethodnog plana kulturnog razvoja (od 1966–1970), potom se govori o izvorima finansiranja delatnosti kulture, o investicionim ulaganjima, o problemima kulturnog razvoja sela, o kadrovima, o kulturnom razvoju narodnosti, o reformi u kulturi, o radnim organizacijama. U drugom poglavlju se razmatra kulturni razvoj opština, a u trećem su date projekcije razvoja kulturnih delatnosti. Prema autorima, izneta orijentacija u daljem kulturnom razvoju Republike Srbije podrazumeva proširenje postojeće mreže kulturnih institucija, angažovanje novih stručnih kadrova i poboljšanje strukture zaposlenih u kulturnim delatnostima, modernizovanje organizacije i metoda rada kulturnih ustanova, obezbeđivanje uslova za šire i savremenije kulturno komuniciranje. Plan kulturnog razvoja Republike predstavlja sintezu više različitih razvojnih tokova: planiranih delatnosti i funkcija koje su od šireg značaja i u nadležnosti Republike i pokrajina, zatim onih u opštinama i, najzad, onih u kulturnim institucijama i njihovim udruženjima. Na početku je dat Sadržaj, a u okviru istraživanja i tabele.

Razvoj kulture u SR Srbiji 1971–1980.

Ova studija je nastala prema nacrtu programa razvoja kulture SR Srbije. Autori Programa ističu da u planiranom periodu ostaju i dalje aktuelni dugoročni ciljevi kulturnog razvoja formulisani u prethodnom periodu, a koji se odnose na: izgradnju samoupravnih odnosa, demokratizaciju i socijalizaciju kulture, smanjenje razlika u kulturnoj razvijenosti pojedinih krajeva, stvaranje uslova za šire participiranje svih slojeva stanovništva u kulturnim aktivnostima, slobodan i svestran razvoj nacionalnih kultura. Veliki broj autora je učestvovao svojim istraživanjima u okviru ove studije. U prvom poglavlju daju osvrt na dotadašnji razvoj i projekciju izdataka za kulturu u narednom periodu, iznoseći osnove budućeg programa razvoja kulture; u drugom poglavlju govore o reformi kulture i težištu kulturne politike za naredni period; u trećem poglavlju govore o funkcijama i investicijama Republike i drugih društveno-političkih zajednica, kao i o njihovim nadležnostima i odgovornostima; u četvrtom poglavlju predstavljaju programe kulturnog razvoja društveno-političkih zajednica; u petom poglavlju iznose program razvoja po delatnostima u kulturi; u šestom poglavlju je Predlog plana kulturnog razvoja od 1971. do 1980. godine, a u sedmom – Prilog u vidu kulturnih standarda za naselja i gradove. Na početku je dat Sadržaj, a u okviru opsežne studije nalaze se i tabelarni prikazi.